Kategoriarkiv: Nyt fra bestyrelsen

Nyheder og beskeder fra bestyrelsen.

Ekstraordinær generalforsamling – onsdag d. 30. marts

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i carporten til Rytterhaven 42

Onsdag den 30. Marts kl. 19.00 – kl. 19:30

Bestyrelsen indkalder i henhold til vedtægternes § 15 til en ekstraordinær generalforsamling med følgende dagsorden:

Dagsorden:

  1. Godkendelse af vedtægtsændringer: 

På den ordinære generalforsamling var der mere end 2/3 flertal for de foreslåede vedtægtsændringer, men da kun 26 husstande var mødt frem og vedtægtsændringer jf. §14 kræver at mindst halvdelen af medlemmerne er til stede ved godkendelse af vedtægtsændringer, afholdes hermed en ekstraordinær generalforsamling med det formål at effektuere beslutningen.

De foreslåede vedtægtsændringer, der blev accepteret af mere end 2/3 af de fremmødte på den ordinære generalforsamling, kan downloades i deres helhed her:

Download

 

VARSEL OM GRAVEARBEJDE PÅ RYTTERVÆNGETS STAMVEJ FRA 14/3.

Kære Alle
Mandag den 14/3 og 6-8 arbejdsdage frem, forventer kommunen at renovere regnvandsbassinnet på Ryttervænget.
Der skal foretages en uddybning så der kan etableres permanent vandspejl. Den eksisterende rørforbindelse mellem bassin og regnvandsledning i vej bevares. Der skal udføres ny rørledning mellem regnvandsledning i vej og bassin, derfor skal der graves i vejen.
Ved gravearbejder i vejen vil ca. 60 % af vejbredden, fra syd og mod midte, være afspærret. Afspærringen forventes at være af tidsrum ca. 3 arbejdsdage. Det er vurderet at skraldebilen kan passere. Der etableres mulighed for omkørsel ind over fortov for brand og redningskøretøjer. Der udlægges i den forbindelse køreplader over græsareal og fortov.
Eksisterende hæk fjernes og erstattes af trådhegn. Eksisterende træer bevares.
Gravemaskine opstilles hvor eksisterende låge er i hæk. Underlag sikres ved udlægning af sandpude med køreplade.
Skurvogn for mandskab og møde opstilles på græsareal, diametralt modsatte hjørne ved indkørsel til Rytterhaven.
Kør forsigtigt alle sammen
Venlig hilsen
Bestyrelsen

Info fra Bestyrelsen – 14. jan

Kære beboere i Ryttergårdens grundejerforening.
Vi vil gerne starte med at ønske Jer alle et rigtigt godt Nytår.
Fastelavnen falder tidligt i år, og skulle der være nogen i foreningen der ønsker at afholde fastelavn for alle kvarterets børn, vil bestyrelsen gerne støtte dette. I kan henvende Jer til formanden for foreningen ( Hanne.ziegler@gmail.com) og få flere oplysninger.
Furesø kommune genplanter træer i alleen her i vinter hvis frosten ikke bliver for hård, ellers sker det først til efteråret af hensyn til træernes cyklus.
Bestyrelsen har generelt haft et travlt år, som I snart kan læse mere om i formandens beretning inden vores generalforsamling i marts.
Regnskabet for 2015 er under afslutningen, og hvis der er nogen af Jer der, ved at I er i restance med kontingent bedes i kontakte Bo snarest.Dato og indkaldelse til generalforsamling kommer i starten af marts.
Vi vil bede Jer om at være opmærksomme på indkaldelsen og møde op til generalforsamlingen eller afgive fuldmagt til at stemme på den vedlagte stemmeseddel eller elektronisk på mail til bestyrelsen. Der er vedtægtsændringer på agendaen, og vedtagelse kræver at halvdelen af husstandene (58) møder frem, eller har afgivet fuldmagt til afstemningen. Er der ikke nok beboere, der vælger at bruge deres stemme, skal der indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling hvor forslagene skal behandles igen. Gør derfor venligst brug af Jeres stemme, så vi kan tage aktion på de indkomne forslag med det samme.
Vi håber at muligheden for at afgive fuldmagt elektronisk også, vil gøre det nemmere for Jer alle, at tage aktivt del i foreningen.Tak for de mange positive tilkendegivelser omkring hjemmesiden. Den bliver jævnligt opdateret, så hold øje med den ( ryttergaardens-gf.dk) her kan I også finde deklaration og nuværende vedtægter. I forbindelse med generalforsamlingen vil der blive åbnet en fane hvor eventuelle emner til generalforsamlingen kan indskrives.Vi vil gerne have endnu flere til at sende deres email til os så vi nemmere kan kommunikere med Jer. Send email til Bo ( bolykke@hotmail.com) med angivelse af : Rh eller RV og nummer samt navn på beboer.

Næste møde er den 9/2.

Med venlig hilsen
På bestyrelsens vegne
Hanne Ziegler
Formand

Info fra bestyrelsen – 17. dec

Kommunen har den 9/12 fældet udvalgte træer på Rytterhaven og Ryttervænget. Møde omkring genplantning af træer er planlagt til medio Januar 2016.

Furesø kommmune har den 14/12 sammen med en repræsentant fra bestyrelsen, besigtiget regnvandsbasinnet på Ryttervænget med henblik på renovering. Eksisterende bassin er tørt (som en græsplæne). Bassinet skal udgraves til dybere og vådt bassin, af hensyn til fosforfjernelse. Meningen er at der fremover skal stå vand i bassinet,  og at der er separat tilgang og afgang af vand. 
Bestyrelsen har krævet indhegning af området af hensyn til små børn.

Kommunen nævnte, at området kunne blive kreativt da der ville komme frøer og måske ænder. Bestyrelsen har accepteret at renovering kan opstartes.

Næste bestyrelsesmøde er den 7/1-2016

Glædelig jul og godt Nytår

På bestyrelsens vegne

Hanne Ziegler

Kære husejere

Nu nærmer vinteren sig, og vi skal fra grundejerforeningens bestyrelse gøre opmærksom på, at det er vigtigt at der ikke parkeres ude på vejene af hensyn til snerydning. Hvis sneploven ikke kan komme forbi og ned af stikvejen, vil der ikke blive ryddet sne på den pågældende vej, og I skal selv i gang med sneskovlen.
Parkeringsregler for grundejerforeningen er beskrevet i atikel 7A i den gældende deklaration hvor der bl.a. står at  “Parkering bortset fra gæsteparkering er forbudt på vejene. Så sæt bilerne ind i indkørslerne tak.
På bestyrelsens vegne
Hanne Ziegler
Formand

Information fra din bestyrelse

Kære Alle

Vi syntes det var tid til lidt information fra den nye bestyrelse i Ryttergårdens Grundejerforening.
Siden den ekstraordinære generalforsamling har vi været fuldt beskæftiget med at få adgang til foreningens konti og NETSsystemer, samt at få gennemgået diverse bilag til regnskabet for 2014, så det kan revisionspåtegnes.

Derudover er vi i gang med at opdatere grundejerforeningens hjemmeside.
www.ryttergaardens-gf.dk. Vi forventer at man her fremover vil kunne finde relevante oplysninger om foreningen, vedtægter m.m.

I fremtiden vil vi meget gerne kunne sende informationer ud til Jer elektronisk. I den forbindelse vil vi gerne bede alle om at sende deres emailoplysninger + adresse til vores kasserer og hjemmesideadministrator bolykke@hotmail com, så vi kan få oprettet et adressekartotek.
Skriv blot RH (Rytterhaven) og nummer eller RV (Ryttervænget) og nummer i emnefeltet i emailen.
I øjeblikket er vi i dialog med Furesø kommune om de af kommunens træer der er blevet udvalgt til fældning på Ryttervænget og Rytterhaven i vinteren 2015/2016. Kommunens gartnere er enige i at at alt skal gøres for at bevare alleens smukke udtryk, men der er træer der er syge, og hvor beskæring vil medføre et meget uharmonisk udtryk. Vi har aftalt med kommunen at hvis det er nødvendigt at fælde, og der opstår store huller, vil der blive genplantet nye træer i 2016.

Kommunen er også blevet informeret om det manglende skilt til en af stikvejene på Rytterhaven, hullerne i Rytterhavens stamvej samt tilgroningen af gangstien mellem Rytterhaven og Gartnervænget. Bestyrelsen opfordrer alle til at anmelde diverse fejl og mangler, der observeres via selvbetjeningen på Furesø kommunes hjemmeside. På den måde får kommunen informationen rettidigt.

Til slut vil bestyrelsen meget gerne opfordre alle friske mænd og kvinder til at finde deres indre handyman/kvinde frem og hjælpe os. Vi skal nemlig have ryddet området ved transformerstationen for enden af Gartnervænget. Det tager ikke så lang tid at beskære og fælde, men vi skal have samlet grene og kørt dem væk også. Datoen er ikke fastsat endnu men forventes at være en lørdag eller søndag i November. Alle der mener, at de kan slæbe en gren eller køre med en trailer bedes kontakte Michael Riis på riismichael@ymail.com for nærmere oplysninger. Bestyrelsen giver naturligvis en øl/vand og lidt let frokost til de fremmødte.

Næste bestyrelsesmøde er den 19/11

På bestyrelsens vegne

Hanne Ziegler
Formand