Kategoriarkiv: Referater

Her kan du finde alle bestyrelsens referater efter 1. maj 2016

Referat fra bestyrelsesmøde 18/5-2017

Deltagere: Allan, Casper og Lene

Fraværende: Hanne, Pia og Michael

Referent: Casper (blev valgt, men dette ref. er skrevet af Lene)

DAGSORDEN

1. Godkendelse af sidste referat foretaget?

Referatet har været udsendt og der har ikke været kommentarer. Referatet er således godkendt. Vi kan konstatere, at det er lagt på hjemmesiden, men der er vist lidt tekniske udfordringer, for en del af punkt 6 mangler. Det blev aftalt at Casper kontakter Bo for at få adgangskoder så Casper også kan medvirke ved opdatering af hjemmesiden.

2. Godkendelse af udgift til inspektion af rendestensbrønde på stikveje i Rytterhaven (del af vejens vedligehold)

En enig bestyrelse har godkendt en udgift på 18.000 kr. inkl. moms til inspektion af de rendestensbrønde og stikledninger som grundejerforeningen er ansvarlige for i Rytterhaven. Der er tale om 40 stk.

3. Status på regnskab og restancer
Lene kunne oplyse, at der er 6 huse i restance, dvs. i alt 3.600 kr. Der skrives en høflig rykker i begyndelsen af juni måned såfremt der stadig ikke er betalt.
Regnskabet er opdateret og likviditeten ser fin ud; der mangler for nærværende en faktura på vinterens snerydning. Men der betales ikke før faktura er modtaget.

4. Opfølgning fra sidst:

4.a Furesø er kontaktet mht. ejerskab af gartnerstien- de vender tilbage. Er der nyt ????

Allan har rykket Furesø Kommune men har ikke fået svar.

4.b Strømpeforing af kloakker planlægges og udføres af Egedal forsyning, de
er kontaktet men er ikke vendt tilbage – det er de nu, se tilbud
ovenfor

Vi afventer resultatet af undersøgelsen før vi kan gå videre med dette
punkt.

4.c Brev fra Arne RH 35 ang. 50 års jubilæum- har nogen henvendt sig?

Vi har ikke fået nogen henvendelser. Hanne har fået en pris på 1.875
kr. fra ”Grafen” på en særforestilling. Vi er enige om at det med en
særforestilling vil vi ikke, men vi er også enige om at vi gerne vil
markere 50 års jubilæet. Da det ikke er i budgettet er det vigtigt at
det ikke bliver for dyrt. På næste måde må vi træffe en beslutning om
dette.

4d Legende børn – skiltning

Allan havde undersøgt regler og priser. Et nyt skilt koster 500 – 600 kr. Allan sørger for at det indkøbes op sættes op.

5. Evt.

Vi tale om hvordan man kunne gøre både hjemmeside og Facebook mere aktive, men intet blev besluttet.

Næste mødedato og sted: Torsdag den 29. juni 2017 kl. 20.00 – 21.30